Print | Close | Home
Song Name: Ich will Dir danken Herr By: B.Chambers/ G.Leuschner
Posted By: Nobbi Difficulty: Intermediate
Key: B Genre: Religious
Harp Type: Diatonic
Created: 2017-12-27 22:10:54 Modified: 2019-08-16 07:43:48


Song: 4/4 TIME (MODERATE PACE) THE DOTS = EXTEND THAT NOTE [V1+2]
. 4 -4 5...-5. -5 5... 5 -5
Ich will Dir dan-ken Herr,un-ter
.6. 6 -6. -6 -6 6 6..
al-len Er-den-völ–kern.
. 5 6 7.. 7 7 7 -7. 6
Ich will Dir Lob-lie-der sin-gen
.-6 -6 -6 -6 6 6... .. .
un-ter den Men–schen,
.4 -4 5. 5 -5. -5 5...
de-enn Dei-ne Gü- te reicht
.5-5 6. 6 -6. -6 -6 6 6..
so__ weit bis zu den Him-meln,
. 5 6 7... 7..7 -7
Dei-ne Treu-e so-o
.-6.. -6 -6-8 7 -7.... ..
weit die Wol-ken gehn_____
.-6 -7 7 7.. 6-6 6... 8 -8 7-8....-8...
Sei' er-ho-ben, o-o Gott, ü-ber den Him -meln,
. 6 6 -9 -9 -9 8 -8 -8 -8 7 -6 6.... ..
Dei-ne Herr-lich-keit sei ü-ber al -ler Welt_____
.-6 -7 7 7.. 6-6 6... 8 -8 7 -8....-8...
Sei er-ho-ben, o-o Gott, ü-ber den Him - meln,

[C1]
. 6 6 -9 -9 -9 8 -8 -8 -8 7 -7 7.... ...
Dei-ne Herr-lich keit sei ü-ber al-ler Welt_____

[C2]
. 6 6 -9.. 8.. -8... 8 -9 9.. 8..-8 7...
Dei-ne Herr-lich-keit,Dei-ne Herr-li-ich–keit,
.-8 8 -8 -8 -8 7 -7 -7 -7.7 -8 7.... ...
Dei-ne Herr-lich-keit sei ü-ber al -ler Welt_____
Optimized for OpenSong - Worship Software