Print | Close | Home
Song Name: Ama Namin (The Lord's Prayer in Filipino) By: Unknown
Posted By: Ugan Difficulty: Beginner
Key: C Genre: Religious
Harp Type: Diatonic
Created: 2014-07-13 04:49:49 Modified: 2017-06-23 09:30:19


Song: 4 -4  5 5    4 4 -4 5 5  5 
A-ma namin, sumasalangit ka 

4 -4 5    6  -5 5  -4 
Sambahin ang ngalan mo 

-4 -4 5 -5 -5  -4  -4 5 -5 -5 -5 
Ma-pa-sa-a-min ang kaha-ri-an mo 

-4 5 -5  -6  6 -5 6 
Su-undin ang loob mo 

4 7  -7 -7 -6 6 6  -5  -5  5 -5 6 
Dito sa lupa para lang sa la-angit 

4   7   -7  -7 -6 -6 6 -5 6 
Bigyan niyo po kami nga-a-yon 

 4   6 -5 6 -6 6  -5 -5 5 -4 4  
Ang aming kakanin sa araw-araw 

4  6 -5 -6 -6 -7 5 7 
At patawarin mo kami 

 4 5 6 -5  5 -5 -4 4 -4 
Sa-a aming mga sa-ala 

7 -7  -7  -6 6 6 -5 -5 5 -5 6 
Para nang pagpapatawad na-amin 

4  4 7 -7 -7 -6 6 -5 5 -5 6 
Sa nagkakasala sa-a a-amin 

4    6  -5   6 -6 -6 -7 5 7 -7 -6 6 5 
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso 

4   5 6  -5 5 -5 -3 4 -4 
At iadya mo kami sa lahat 

-4 4 -3 4
Ng masama